REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

SUMMER CHALLENGE BEDNARY

(06.08.2017)

 

HARMONOGRAM CZASOWY ZAWODÓW:

1.     Otwarcie listy zgłoszeń 21.07.2017 godz. 12.00

2.     Zamknięcie listy zgłoszeń 05.08.2017 godz. 09.00

3.     Odbiór administracyjny 06.08.2017 godz. 07.30-09.30

4.     Badanie kontrolne BK  06.08.2017 godz. 07.30-09.45

5.     Odprawa uczestników 06.08.2017 godz. 09.45

6.     Przejazd zapoznawczy 06.08.2017 godz. 10:00

7.     Start pierwszego samochodu 06.08.2017 godz. 10.30

8.     Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 06.08.2017 godz. 17.00

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Impreza zostanie przeprowadzona na bazie zapisów Regulaminu Ramowego Summer Challenge Bednary 2017.

1.2 Impreza odbędzie się w dniu 06.08.2017 r. na terenie lotniska w Bednarach gm. Pobiedziska

1.3 Biuro zawodów zlokalizowane będzie w pawilonie szkoleniowym Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach.

1.4 Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składać się będzie z jednej próby sportowej przejeżdżanej 5-krotnie. Do końcowej klasyfikacji liczona będzie suma wyników uzyskanych na podczas wszystkich 5 przejazdów. 

2. ORGANIZACJA  ZAWODÓW

2.1 Organizatorem zawodów jest Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k.  z siedzibą Bednary 17, 62-010 Pobiedziska

2.2 Organizator powołuje następujące władze zawodów:

Dyrektor Zawodów: Katarzyna Jurdeczka

Kierownik BK: Katarzyna Jurdeczka

 

Zespół Sędziów Sportowych:

Szef ZSS: Michał Włodarczak

Członek: Tomasz Borysławki

Członek : Dagmara Siedlarz

3. ZGŁOSZENIA

3.1 Zgłoszenia będą przyjmowane droga elektroniczną  poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.szc-zasada.pl

3.2 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia jeśli zachowanie uczestnika zawodów uznane zostało za niesportowe lub uczestnik nie uregulował należności wobec Sobiesław Zasada Centrum z tytułu udziału we wcześniejszych imprezach (w tym należności za szkody spowodowane w majątku Sobiesław Zasada Centrum).

3.3 Zgłoszenie uważa się za przyjęte wraz z uiszczeniem wpisowego.

4. ZAŁOGA

4.1 Przez fakt przesłania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

4.2  Pilot musi mieć ukończone 18 lat.

4.3 Pilot nie może prowadzić samochodu podczas trwania zawodów. W przypadku  stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie w trybie natychmiastowym wykluczona z zawodów.

4.4 Dopuszcza się przejazd maksymalnie trzech uczestników jednym pojazdem na podstawie osobnego zgłoszenia.

4.5 Jednej osobie przysługuje prawo do jednego zgłoszenia w charakterze kierowcy.

4.6 Organizator określa maksymalną ilości załóg na 100. W wyjątkowej sytuacji, liczba ta może być decyzją Władz Zawodów odpowiednio zwiększona lub zmniejszona.

4.7 Udział dodatkowych samochodów możliwy jest wyłącznie za specjalną zgodą Dyrektora Zawodów.

  5.  PODZIAŁ NA KLASY

5.1 Pojazdy zostaną podzielone na klasy zgodnie z Regulaminem Ramowym SCB2017.

    6. SAMOCHODY

6.1 Organizator dopuszcza do u samochody zmodyfikowane na potrzeby jazdy sportowej, wyposażone m. in. w klatkę bezpieczeństwa, fotele kubełkowe, pasy sportowe etc.

  7. UBEZPIECZENIE

7.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia NNW i dodatkowego ubezpieczenia obejmującego jazdę sportową.

  8. NUMERY STARTOWE

  8.1 Numery startowe dostarczone przez organizatora, kierowca ma obowiązek umieścić na  tylnym lewym i tylnym prawym bocznym oknie samochodu. Brak numerów podczas trwania  imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie.

  9. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

9.1 Biuro zawodów zlokalizowane będzie w pawilonie szkoleniowym Sobiesław Zasada Centrum , Bednary 17, 62-010 Pobiedziska.

9.2 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do okazania następujących dokumentów:

a) podpisane oświadczenie uczestnika 

b) wypełniony formularz karty Badania Kontrolnego

c) prawo jazdy kierowcy

d) ważny dowód rejestracyjny samochodu 

e) dowód ubezpieczenia OC samochodu

f) pisemna zgoda właściciela samochodu (dotyczy przypadków korzystania z samochodu przez osobę nie będącą właścicielem)

  10.BADANIE KONTROLNE

10.1 Badanie kontrolne zostanie przeprowadzone w dniu 06.08.2017 w godzinach 07.30 - 09.45.

10.2 Wymaga się aby uczestnicy podczas badania kontrolnego posiadali wydrukowaną kartą BK uzupełnioną danymi osobowymi oraz danymi pojazdu wymaganymi w w/w druku. (druk dostępny będzie na stronie: www.szc-zasada.pl). Uczestnicy nie posiadający wyżej wymienionej karty nie zostaną dopuszczeni do badania kontrolnego.

10.3 Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowego badania kontrolnego w każdym momencie trwania zawodów.

11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW

11.1 Odprawa uczestników zostanie przeprowadzona w pawilonie szkoleniowym Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach o godzinie 9.45.

12. LISTA STARTOWA

12.1 Start odbywa się według listy startowej opublikowanej w Biurze Zawodów po odbiorze administracyjnym i  badaniu kontrolnym.

12.2 W pierwszej kolejności wystartują samochody z klasy 1, jako ostatnie samochody z klasy 5.

13. PROCEDURA STARTU

13.1 Prowizoryczny czas startu do każdej próby sportowej opublikowany zostanie w Biurze Zawodów.

13.2 Start do próby sportowej sygnalizowany będzie przez Sędziego startu bądź zegar odmierzający interwał czasowy między startem kolejnych uczestników.

13.3 Każdą próbę sportową kończyć będzie przejazd samochodu zamykającego ZSS.

13.4 Wszelkie protesty i reklamacje dotyczące rywalizacji na danej próbie sportowej muszą zostać zgłoszone do Dyrektora Zawodów przed przejazdem samochodu zamykającego ZSS.

14. PROTESTY

14.1 Składanie protestów dotyczących  nieoficjalnych wyników zawodów według Regulaminu Ramowego SCB 2017

15. SYSTEM KAR

15.1  10 sekund kary

a. Przewrócenie lub przesunięcie balotu/balotów poza obrys (w ramach jednego incydentu) 

b. Niezatrzymanie się na Mecie Stop

c. Spóźnienie na start (powyżej 90 sekund w odniesieniu do planowanego czasu startu). Kara zostanie również nadana jeśli spóźnienie na start będzie wynikiem przymusowego oczekiwania na ostudzenie opon poniżej temperatury 30C. Pomiaru temperatury opon dokonuje Sędzia startu. On również wydaje ostateczną decyzję. 

d. Opóźnianie startu / niestosowanie się do poleceń Sędziego Startu

15.2  30 sekund kary

a. Przewrócenie lub przesuniecie wygrodzeń na głównym pasie lotniska 

b. Nieprawidłowe pokonanie szykany 

c. Blokowanie szybszego konkurenta na trasie zawodów (uniemożliwianie wyprzedzenia) 

15.3 Dyskwalifikacja 

Przejazd niezgodny z trasą odcinka - w sytuacji stwierdzenia takiego zdarzenia zawodnikowi zostanie nadany czas najlepszego zawodnika w danej klasie powiększony o karę czasową 120 sekund. W przypadku samochodów rywalizujących wyłącznie w klasyfikacji generalnej punktem odniesienia będzie wynik najlepszego kierowcy w klasie 5.

15.4 Super Rally

a. W przypadku nieukończenia próby sportowej bądź nie wystartowania do próby sportowej zawodnikowi zostanie nadany czas będący sumą najlepszego wyniku na tej próbie (w danej klasie) oraz kary czasowej 120 sekund.

b. Aby zawodnik mógł być sklasyfikowany w zawodach musi ukończyć minimum jedną próbę sportową.

15.5 Wykluczenie z zawodów

a. Stwierdzone prowadzenie pojazdu przez pilota (lub innej osoby) na próbie sportowej

b. Wykonywanie niebezpiecznych manewrów podczas zapoznania z trasą (drift, wyprzedzanie, opóźnianie kolumny samochodów) 

c. Wykonywanie podczas zawodów manewrów pozostających bez związku z celem rywalizacji, np. "driftowanie", "kręcenie bączków" itp. 

d. "Grzanie opon" (również w kocach grzewczych)

e. Opuszczenie terenu Sobiesław Zasada Centrum w trakcie trwania zawodów bez zgody organizatora

f. Niesportowe zachowanie

g. Wykonanie nieregulaminowej ilości przejazdów  

16. KARY FINANSOWE

16.1 W przypadku trwałego zabrudzenia nawierzchni parkingu ośrodka Sobiesław Zasada Centrum poprzez niestosowanie płacht / mat ochronnych pod samochodem, organizator ma prawo nałożyć na uczestnika karę finansową w wysokości 500 złotych.

16.2 W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej ośrodka Sobiesław Zasada Centrum organizator będzie dochodził odszkodowania zgodnie z art. 17.2 Regulaminu Ramowego.

17. TRENING PRZED ZAWODAMI

17.1 W dniu 05.08.2017 w godzianch 16.00-18.00 zostanie przeprowadzony trening. Koszt udziału w przypadku uczestników zawodów to 100 złotych / samochód. W przypadku pozostałych osób 200 złotych / samochód. 

17.2 Zgłoszenie udziału w treningu należy kierować na adres mailowy:biuro@szc-zasada.pl Płatność może być dokonana gotówką przed treningiem lub przelewem na wskazany W Regulaminie Ramowym nr rachunku bankowego (z dopiskiem "opłata za trening + imię i nazwisko).

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1 W wyjątkowym przypadku Szef ZSS może dopuścić załogę do dodatkowego przejazdu trasy po wcześniejszej konsultacji z sędziami trasy.

18.2 W wyjątkowym przypadku Szef ZSS może zdecydować o "nadaniu czasu" konkretnemu uczestnikowi lub grupie uczestników. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku nagłej zmiany konfiguracji trasy spowodowanej np. uszkodzeniem szykany lub innymi nie dającymi się przewidzieć okolicznościami. 

18.3 Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania imprezy.

Zamknij

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

Polityka cookies »