REGULAMIN RAMOWY  "Summer Challenge Bednary 2017"

1. USTALENIA OGÓLNE

1.1 Summer Challenge Bednary 2017 (zwany dalej SCB 2017) to amatorska impreza rajdowa mająca formułę otwartego pucharu złożonego z jednodniowych zawodów.

1.2 SCB 2017 odbywać się będzie na wyłączonym z ruchu terenie lotniska w Bednarach gmina Pobiedziska.

1.3 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w pojedynczych zawodach SCB 2017.

2. ORGANIZATOR

2.1 Organizatorem imprezy w ramach  SCB 2017  jest Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , sp. komandytowa siedzibą w Bednarach 17, 62 - 010 Pobiedziska

2.2 Nadzór nad prawidłowym  przebiegiem imprez  pełnią Władze Zawodów wymienione w pkt 3.2

3. WŁADZE ZAWODÓW 

3.1 W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej organizacji imprez Organizator powołuje Władze Zawodów.

3.2 Władze zawodów stanowią:

a)      Dyrektor Zawodów

b)      Szef Zespołu Sędziów Sportowych (zwany dalej Szefem ZSS),

c)       Kierownik Badania Kontrolnego,

3.3  Dyrektor Zawodów powołuje dodatkowe osoby funkcyjne w celu zapewniania bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu rywalizacji.

4. TERMINY

4.1 W ramach SCB 2017  zostanie przeprowadzona 1 impreza w terminie 06.08.2017 r.

4.2 Warunkiem przeprowadzenia pojedynczej imprezy jest minimalna frekwencja którą organizator określa na 50 zgłoszeń.

4.3 W przypadku nieuzyskania minimalnej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy albo wyznaczenia innego terminu jej przeprowadzenia.

4.4 W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w pkt 4.3 i na wniosek uczestnika, organizator w  terminie 7 dni zwróci uzyskane wpisowe na wskazany rachunek bankowy.

5. UCZESTNICY, ZGŁOSZENIA I WPISOWE

5.1 Do udziału w imprezie będą dopuszczeni Uczestnicy, którzy wypełnią zgłoszenie, dokonają wpłaty wpisowego w wysokości ustalonej przez Organizatora w niniejszym Regulaminie oraz posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

5.2 Zgłoszenia udziału w imprezie należy składać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny  na stronie internetowej: www.szc-zasada.pl/pl/summer-challenge-bednary. Zgłoszenie bez stosownej opłaty wpisowego jest nieważne.

5.3 Limit zgłoszeń dla imprezy ustala się na 120 uczestników. W przypadku większej ilości zgłoszeń decydować będzie kolejność ich składania.

5.4 Wysokość wpisowego uzależniona jest od wybranej klasy i dla zgłoszeń dokonanych na minimum 72 godziny przez imprezą wynosi odpowiednio:

a)      Klasa 1 do 1300 cm3 - 200 złotych brutto

b)      Klasa 2 od 1301 cm3 do 1600 cm3 - 250 złotych brutto

c)       Klasa 3 od 1601 cm3 do 2000 cm3 - 250 złotych brutto

d)      Klasa 4 powyżej 2000 cm3 FWD i RWD (tj. z napędem na jedną oś) - 300 złotych brutto

e)      Klasa 5 powyżej 2000 cm3 AWD (tj. z napędem na obie osie) - 300 złotych brutto

5.5 Wysokość wpisowego dla zgłoszeń dokonanych na mniej niż 72 godziny przed imprezą podniesiona zostaje o 100 złotych w odniesieniu do stawek wymienionych w pkt 5.4.

5.6 Wpisowe należy przekazywać na następujący rachunek bankowy:

Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,

Bednary 17, 62-010 Pobiedziska

Deutsche Bank PBC S.A. Nr rachunku: 13 1910 1048 2116 2421 5396 0001 

 - w tytule przelewu należy wpisać "SCB - imię i nazwisko(pseudonim) kierowcy"

5.7 Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy przez Organizatora (np. na podstawie pkt 4.3) a także w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia.

5.8 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać:

a)    prawo jazdy odpowiedniej kategorii;

b)   ważny przegląd techniczny pojazdu, który będzie brał udział w imprezie

c)    obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu, który będzie brał udział w imprezie

d)   w przypadku korzystania przez Uczestnika z pojazdu nie będącego jego własnością - pisemną zgodę właściciela pojazdu na udział pojazdu w imprezie.

5.9 Uczestnikom zaleca się posiadanie ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC z rozszerzeniem o ryzyko udziału w jazdach sportowych.

5.10 W przypadku wycofania się z udziału w imprezie przed jej rozpoczęciem załoga ma obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową lub telefoniczną, pod rygorem niedopuszczenia do kolejnej imprezy cyklu. Opłacone wpisowe może być zwrócone pod warunkiem pisemnego zgłoszenia odstąpienia od uczestnictwa dokonanego co najmniej na 48 godzin przed imprezą.

5.11 Przez fakt podpisania zgłoszenia do udziału w imprezie Uczestnik potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania jego przepisom, a także wszelkiego rodzaju komunikatom, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez władze zawodów. Za podpisane dokumenty w pełni odpowiada kierowca.

6. ZAŁOGA

6.1 Załogę stanowi kierowca i pilot.

6.2 Organizator dopuszcza udział w zawodach samego kierowcy (bez pilota).

6.3 Organizator ustala minimalny wiek uczestników na 18 lat. Osoba mająca mniej niż 18 lat (ale nie mniej niż 16 lat) może zostać dopuszczona do udziału w imprezie (za uprzednią zgodą Organizatora) w charakterze kierowcy otwierającego trasę (samochód "0") pod warunkiem obecności na pokładzie auta osoby dorosłej (pilota) i pisemnej zgody przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

6.4 Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia z imprezy, każdy Uczestnik zobowiązany jest do:

a)  oddania najpóźniej podczas badania kontrolnego (dalej: BK) podpisanego oryginału oświadczenia:

-    o sprawności pojazdu biorącego udział w zawodach i nie zagrażaniu przez ten pojazd bezpieczeństwu osób zgromadzonych na imprezie;

-    że stan zdrowia Uczestnika pozwala mu na udział w zawodach;

-    że Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność oraz nie będzie wysuwał żadnych pretensji i roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mienia, w tym pojazdów czy też uszczerbku na zdrowiu.

b)  wniesienia opłaty wpisowego ,

c)   zgłoszenia się na BK w czasie i miejscy wskazanym przez Organizatora i udostępnienie Władzom zawodów pojazdu do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa,

d)  obecności na odprawie uczestników,

e)  prawidłowego i czytelnego umieszczenia numeru owego po obu stronach pojazdu,

f)   umieszczenia na pojeździe dodatkowej reklamy Organizatora, jeśli taka będzie przewidziana,

g)  przejechania trasy w kolejności oraz kierunku podanym przez Organizatora,

h)  odbycia wszystkich przejazdów pomiarowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa i kaskach ochronnych, z zamkniętymi szybami i szyberdachami,

i)    sportowego zachowania podczas trwania zawodów, poruszania się wyłącznie wyznaczonymi przez Organizatora trasach prób, drogach dojazdowych do prób i odcinka testowego. 

6.6 Pilot nie może prowadzić pojazdu podczas prób sportowych. Dopuszcza się przejazd maksymalnie trzech Uczestników jednym pojazdem na podstawie oddzielnych zgłoszeń.

7. POJAZDY

7.1 Do udziału w imprezie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu ustawy Prawo o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi niniejszego Regulaminu.

7.2 Do startu w imprezie dopuszczone będą wyłącznie pojazdy  zarejestrowane i posiadające ważne badania techniczne. 

7.3 Obowiązkowe wyposażenie samochodu:

a)  pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota,

b)  zagłówki fotela dla kierowcy i pilota,

c)   minimum jedna gaśnica (zaleca się montaż w zasięgu rąk załogi),

d)  apteczka z odpowiednim wyposażeniem medycznym,

e)  zderzak przedni i tylny,

f)   numery startowe

7.4 Ponadto każdy samochód musi spełnić następujące wymogi: 

a)  identyczne koła (obręcz i opona) na jednej osi,

b)  wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być solidnie zamocowane,

c)   dodatkowe punkty świetlne - zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym",

d)  nie wolno stosować na oponach żadnych elementów przeciwpoślizgowych, zarówno mechanicznych jak i chemicznych,

e)  w czasie trwania prób sportowych szyby i szyberdach muszą być zamknięte. 

7.5 Organizator dopuszcza udział samochodów z"miękkim dachem" pod warunkiem wyposażenia tych samochodów w rollbar lub inny pałąk bezpieczeństwa oraz pasy szelkowe min. 4 punktowe.

7.6 Organizator zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do startu w zawodach lub wykluczenie w trakcie imprezy każdy pojazd, który sędziowie techniczni uznają za zagrażający bezpieczeństwu lub nie spełniający przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

7.7 Organizator dopuszcza stosowanie opon sportowych z wyjątkiem opon z kolcami.   

8. PODZIAŁ NA KLASY

8.1 Pojazdy dopuszczone do udziału w zawodach zostaną podzielone na klasy według pojemności skokowej silnika:

a)  Klasa 1 do 1300 cm3,

b)  Klasa 2 od 1301 cm3 do 1600 cm3,

c)   Klasa 3 od 1601 cm3 do 2000 cm3,

d)  Klasa 4 powyżej 2000 cm3 FWD i RWD (tj. z napędem na jedną oś),

e)  Klasa 5 powyżej 2000 cm3 AWD (tj. z napędem na obie osie)

8.2 Pojazdy posiadające turbodoładowanie zostaną dopuszczone do startu w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika przez współczynnik 1,7 dla silników benzynowych i 1,5  dla silnika diesla.  

8.3 Pojazdy zmodyfikowane do udziału w zawodach rajdowych typu: Proto, R5, S2000, WRC oraz samochody, których moc przekraczać będzie 400 KM rywalizować będą wyłącznie w klasyfikacji generalnej (z pominięciem klas pojemnościowych).

8.4 Na wniosek kierowcy i za zgodą organizatora samochód biorący udział w zawodach może zostać przeniesiony z klasy niższej do klasy wyższej.

9. BADANIE KONTROLNE

9.1 Każdy pojazd zostanie poddany przed startem obowiązkowemu badaniu kontrolnemu (BK 1), którego celem jest ustalenie, czy pojazd jest zgodny z Regulaminem wraz z jego załącznikami. Pojazd przedstawiony do badania kontrolnego musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.  Kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie obowiązujące dokumenty:

a)  prawo jazdy,

b)  dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi,

c)  ubezpieczenie OC oraz NNW,

d) oświadczenie Właściciela pojazdu - jeśli zawodnik startuje samochodem nie będącym jego własnością.

9.2 Zgłoszone pojazdy muszą być przedstawione do BK 1 (czas i miejsce badania technicznego zostaną opublikowane na minimum 48 godzin przed startem zawodów).

9.3 W badaniu kontrolnym (BK 1) pojazdu biorą udział Uczestnik lub Uczestnicy, zgodnie ze zgłoszeniem.

9.4 Spóźnienie na BK 1 powyżej 10 minut powoduje niedopuszczenie do startu.

9.5 Pojazd nie spełniający wymogów Regulaminu nie zostanie dopuszczony do startu w zawodach.

9.6 Uczestnicy imprezy zobowiązani są posiadać kaski ochronne typu stosowanego w sporcie samochodowym lub motocyklowym.

9.7 Dodatkowe badanie kontrolne oraz identyfikacja Załogi może być przeprowadzona w każdym czasie trwania imprezy. Każde wykroczenie będzie sygnalizowane Sędziemu (Dyrektorowi), który może nałożyć kary  na uczestnika do wykluczenia włącznie.

9.8 Organizator może przewidzieć w regulaminie uzupełniającym, przeprowadzenie obowiązkowego końcowego badania kontrolnego po mecie ostatniego przejazdu w celu identyfikacji pojazdu  i Załogi, rozpatrzenia ewentualnych protestów oraz sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia. Celem właściwego przeprowadzenia końcowego badania kontrolnego zostanie utworzony park zamknięty na terenie wydzielonym i  zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. O rozwiązaniu parku zamkniętego decyduje Dyrektor Zawodów.

9.9 Pojazd Uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi znajdować się w ukompletowaniu identycznym jak podczas BK 1.

10. BEZPIECZEŃSTWO IMPREZY

10.1 Na odcinkach dojazdowych do prób sportowych Organizator wprowadza limit prędkości wynoszący 40 km/h. Uczestnicy niestosujący się do wymienionego ograniczenia lub uczestnicy których zachowanie będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy mogą zostać wykluczeni z zawodów w trybie natychmiastowym. Decyzję w tej sprawie podejmować będzie każdorazowo Szef ZSS.

10.2 W każdym czasie trwania imprezy Organizator ma prawo przeprowadzić badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu lub środka działającego podobnie. Badaniom może być poddany zarówno kierowca jak i pilot. Obowiązkiem Uczestnika jest poddanie się tego typu badaniom pod rygorem wykluczenia z zawodów.

10.3 Mocą niniejszego regulaminu Organizator wprowadza dopuszczalny poziom alkoholu 0,00 g/ litr.

10.4 W przypadku jeżeli badanie na obecność alkoholu lub innych środków odurzających da wynik pozytywny, kierowca zostaje w trybie natychmiastowym wykluczony z zawodów, a wszystkie uzyskane przez niego wyniki na próbach sportowych zostają anulowane. Odmowa kontroli stanu trzeźwości oznacza  natychmiastowe wykluczenie z zawodów. 

10.5 W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, Uczestnik kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd, udzielić pomocy poszkodowanym, powiadomić organizatora oraz pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia służb ratunkowych oraz Policji.

11. PRZEBIEG IMPREZY ORAZ POMIAR CZASU

11.1 Celem kierowcy jest pokonanie w jak najkrótszym czasie trasy próby sportowej wyznaczonej pomiędzy linią "Start" a linią "Meta".

11.2 Pomiar czasu wykonany jest z dokładnością do 1/100 sekundy.

11.3 Nieoficjalne wyniki rywalizacji będą dostępne podczas ich trwania za  pośrednictwem strony internetowej: www.live.chronotec.pl.

11.4 Ustala się następujące Strefy:

a.       Strefa Przedstartowa

b.      Startu

c.       Meta

d.      Strefa Mety

11.5 W Strefie startu mogą przebywać maksymalnie 2 pojazdy.

11.6 Uczestnik jest zobowiązany stawić się w strefie Przedstartowej zgodnie z kolejnością i przydzielonym numerem startowym

11.7 Start sygnalizowany jest przez Sędziego Startu bądź zegar odmierzający interwał czasowy między startem kolejnych zawodników.

11.8 W trakcie imprez SCB 2017 "grzanie opon" (również w kocach grzewczych) jest zabronione pod rygorem wykluczenia z imprezy.

11.9 Sędzia startu ma prawo do kontroli temperatury opon. Jeśli pomiar pokaże znaczne odstępstwo od przyjętej normy, wówczas start danego samochodu zostanie opóźniony. 

12. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW

12.1 Sędziowie trasy w punktach obserwacyjnych wyposażeni będą we flagi w kolorach: żółtym, niebieskim i czerwonym.

12.2 Jeśli okaże się konieczne użycie flag, zastosowana będzie następująca procedura:

a)      Kierowca, któremu zostanie pokazana żółta flaga zobowiązany jest kontynuować jazdę przy zachowaniu szczególnego bezpieczeństwa. Kierowca musi być przygotowany na ewentualne zatrzymanie pojazdu.

b)     Kierowca któremu pokazana zostanie niebieska flaga (informacja o wyprzedzaniu) ma obowiązek w trybie natychmiastowym przepuścić szybszego zawodnika poprzez bezpieczne zjechanie do krawędzi jezdni i umożliwienie bezpiecznego wyprzedzania.

c)      Kierowca któremu pokazana zostanie flaga czerwona ma obowiązek natychmiast zatrzymać pojazd i stosować się do poleceń sędziów trasy.

d)     Każde naruszenie niniejszego przepisu pociągnie za sobą nałożenie kary przez Szefa ZSS.

12.3 W przypadku awarii samochodu należy zgłosić fakt wycofania się z przejazdu próby lub całej imprezy Sędziemu Startu.

12.4 W przypadku wypadnięcia z trasy Uczestnik ma obowiązek powrócić  na trasę w miejscu wypadnięcia.

12.5 Cofanie samochodu na mecie próby jest zabronione i spowoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w zawodach.

12.6 Powtórzenie przejazdu jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zablokowania trasy przez Uczestnika poprzedzającego lub przestawienia przez niego balotu/szykany w sposób wyraźnie utrudniający prawidłowy przejazd. Zgodę na powtórzenie przejazdu wydaje Szef ZSS.

12.7 Przejazd zapoznawczy odbywa się za pojazdem Organizatora z prędkością max 60 km/h. Wyprzedzanie samochodu Organizatora jest zabronione pod rygorem wykluczenia z zawodów.

12.8 Rozpoczęcie zawodów,  kolejność startu do poszczególnych prób sportowych oraz zmiany w organizacji zawodów określają komunikaty.

13. KLASYFIKACJA  i NAGRODY

13.1 Trzem pierwszym uczestnikom  w poszczególnych klasach oraz klasyfikacji generalnej zostaną przyznane pamiątkowe puchary.

13.2 Warunkiem otrzymania nagród za rywalizację w danej klasie jest minimum 5 załóg w tej klasie. W przypadku braku wymaganej ilości załóg rywalizacja odbywać się będzie bez przyznania nagród w danej klasie.

14. PROTESTY

14.1 Uczestnik ma prawo oprotestowania wyniku osiągniętego przez innego Uczestnika, jeżeli uważa, że został on osiągnięty niezgodnie z Regulaminem.

14.2 Każdy protest powinien być złożony na ręce Szefa ZSS.

14.3 Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 500 zł. Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest zostanie uznany za uzasadniony.

14.4 Protesty dotyczące wyników muszą być składane w ciągu 15 minut od ogłoszenia wyników nieoficjalnych danego przejazdu.

 17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 17.1  Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność, ze świadomością ryzyka jakie wiąże się z udziałem w wyścigach samochodowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem w imprezie zarówno w mieniu jak i na osobie. 

17.2 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez nich w czasie imprezy osobom trzecim w tym innym Uczestnikom, Organizatorowi, przedstawicielom Organizatora lub firmom z nim współpracującym.

17.3 Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ograniczeń prędkości przewidzianych na terenie imprezy oraz zasad przewidziany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Ograniczenie prędkości nie dotyczy próby sportowej.

17.4 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników imprezy.

17.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)   rzeczy Uczestników pozostawione bez nadzoru, zaginione, zniszczone lub skradzione;

b)   za szkody w mieniu lub na osobie spowodowane przez Uczestników;

17.6 Wszystkie osoby przebywające na terenie Sobiesław Zasada Centrum zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń i instrukcji wydawanych przez Organizatora, ochronę lub służby porządkowe SCB 2017.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania Imprezy.

Zamknij

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

Polityka cookies »